Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde  imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

B.‘ASLANLAR ARGE HİZMETLERİ OPTİK GAYRİMENKUL TEKSTİL LTD ŞTİ’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu  bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu  konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı  açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama  dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya  hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan  gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da  tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım,  ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin  Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların  hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana  ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar  geçerlidir.

 1. SATICI BİLGİLERİ
 1. ALICI BİLGİLERİ
 2. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
 4. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI ’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine  kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme  yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna  kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. # Ürün Kodu Ürün Adı Birim Fiyat Adet Toplam Fiyat

Ara Toplam: 0,00

Kargo Ücreti: 0,00

Toplam: 0,00

7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir

.

 1. FATURA BİLGİLERİ

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI ‘ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve  ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli  teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit  etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi  gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve  teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri  uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya  Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim  edilememesi durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti  belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî  olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük  esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve  özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça  onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme  konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı  olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan  ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini,  herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal  edilmesi halinde, Satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul,  beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa  tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme  konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI ‘ya ödenmemesi halinde,  ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI ‘ya ait olacak şekilde SATICI ‘ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine  getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile  sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve  taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile  değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini  Satıcıdan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile  yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı  ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün  içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka  tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu  tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci

ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için Atıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve  taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından  güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden  mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer  amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı  yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan  mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle  korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade  edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI,  kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait  

ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz  etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek  sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise  SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI ‘ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe  uygun olduğunu, Satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI ‘ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve  bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai  yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI ‘ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,  başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi  haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici  veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, Truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI ‘ya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcının kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca  üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link  verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web  sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik  herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal  nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai  sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,  Satıcının üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı  saklıdır.

 1. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya  gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI ‘ya bildirmek şartıyla iade kargo ücreti dışında hiçbir cezai ödemeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona  ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı  kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan iade kargo masrafı ALICI’ ya aittir. ALICI, iş bu  sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü  posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen

"Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu  hakkın kullanılması halinde,

 1. a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI  kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. b) İade formu,
 3. c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 5. e) Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında Satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle  meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 6. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait  olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk  bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Alıcı’ya teslim edilmesinin  ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun  olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması  mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi  süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında  teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım  programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin,  ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca  Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma  hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve  programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade  edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları  gerekir.

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka  ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını  kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları  ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi  halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini  kabul, beyan ve taahhüt eder

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal  sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici

sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler  aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak  başvurularda değeri:

 1. a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
 2. b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
 3. c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç  bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 1. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını  kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI  tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla  yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH: